Mini Cart

Privacy Policy

Chính sách bảo mật của BOM Sister

Công ty TNHH tư nhân và mỗi công ty con, công ty mẹ và công ty liên kết tương ứng của họ được coi là vận hành Trang web này (“chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) nhận ra rằng bạn quan tâm đến việc thông tin về bạn được sử dụng và chia sẻ như thế nào. Chúng tôi đã tạo Chính sách bảo mật này để thông báo cho bạn những thông tin chúng tôi thu thập trên Trang web, cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn và các lựa chọn bạn có về cách thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Vui lòng đọc kĩ chính sách bảo mật này. Việc bạn sử dụng trang web cho thấy rằng bạn đã đọc và chấp nhận thực hành quyền riêng tư của chúng tôi, như được nêu trong Chính sách bảo mật này.

Xin lưu ý rằng các thông lệ được mô tả trong Chính sách bảo mật này áp dụng cho thông tin được thu thập bởi chúng tôi hoặc các công ty con, chi nhánh hoặc đại lý của chúng tôi: (i) thông qua Trang web này, (ii) khi áp dụng, thông qua Bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi liên quan đến Trang web này, ( iii) thông qua thông tin được cung cấp cho chúng tôi trong các cửa hàng bán lẻ miễn phí và (iv) thông qua thông tin được cung cấp cho chúng tôi cùng với các chương trình khuyến mãi và rút thăm trúng thưởng.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc thực tiễn bảo mật trên bất kỳ trang web nào

Chúng tôi bảo lưu quyền, theo quyết định riêng của mình, để sửa đổi, cập nhật, thêm, ngừng, xóa hoặc thay đổi bất kỳ phần nào của Chính sách bảo mật này, toàn bộ hoặc một phần, bất cứ lúc nào. Khi chúng tôi sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này, chúng tôi sẽ sửa lại ngày “cập nhật lần cuối” nằm ở đầu Chính sách bảo mật này.

Nếu bạn cung cấp thông tin cho chúng tôi hoặc truy cập hoặc sử dụng Trang web theo bất kỳ cách nào sau khi Chính sách quyền riêng tư này được thay đổi, bạn sẽ được coi là có sự đồng ý vô điều kiện và đồng ý với những thay đổi đó. Phiên bản mới nhất của Chính sách quyền riêng tư này sẽ có sẵn trên Trang web và sẽ thay thế tất cả các phiên bản trước đó của Chính sách quyền riêng tư này.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, bạn nên liên hệ với Bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua email tại: Bomsister.vn@gmail.com